ارتباط با دفتر فناوری اطلاعات استانداری خوزستان

نشانی:
اهواز – امانیه – خیابان فلسطین – استانداری خوزستان – دفتر فن آوری اطلاعات
تلفن: ۳۳۳۶۰۷۲۱-۰۶۱  و ۳۳۳۶۰۵۶۶-۰۶۱
دورنگار:۳۳۳۳۸۴۱۷-۰۶۱
پست الکترونیکی: info@ostan-khz.ir