چارت مدیریت فن آوری اطلاعات و شبکه دولت

 

  1. مدیر (جناب آقای محسن سزاری)
  2. رییس گروه فن آوری اطلاعات (سرکار خانم صفاریان)
  3. کارشناس فرابری داده ها (سرکار خانم خواجه)
  4. کارشناس تحلیلگر سیستم (جناب آقای خدایار)
  5. کارشناس نرم افزار (جناب آقای زاهدی)
  6. رییس گروه ارتباطات و امنیت شبکه (جناب آقای درستی)