بستر ارتباطی بین فرمانداری های استان با استانداری خوزستان فیبر نوری شد

ارتباط فی مابین فرمانداری های استان با استانداری بر روی بستر فیبر نوری اجرا و راه اندازی گردید. با راه اندازی این ارتباطات پر سرعت، اجرای فرآیندهای مکانیزه انتخابات از کیفیت مطلوبی برخوردار گردید. این ارتباط امکان یکپارچگی برخط همزمان مکاتبات و سرویس ها را نیز امکان پذیر می سازد.

253