ارتقاء سامانه یکپارجه مراسلات الکترونیکی شبکه دولت در استان خوزستان

سامانه یکپارچه مراسلات الکترونیکی شبکه دولت (سیماد) در تاریخ ۱۰/۹/۹۸ در استان ارتقاء پیدا کرد. این سامانه، ارسال مکاتبات به صورت الکترونیکی با سایر دستگاه های اجرایی متصل به شبکه دولت را امکان پذیر می نماید. لازم به ذکر است که این سامانه بیش از ۱۰ سال در استان خوزستان زیر بار رفته است. با ارتقاء این سامانه فرآیند ارسال  و دریافت مکاتبات از سرعت و کیفیت مطلوب تری برخوردار گردید. امکان گزارش گیری مراسلات و جستجو در دفترچه آدرس، از جمله امکاناتی است که نسخه جدید در اختیار کاربران قرار می دهد.

317